EDITORIAL BOARD

Караченцев Editor-in-Chief Yuriy Karachentsev Corresponding Member of NAMS of Ukraine, Doctor of Science (Medicine), Professor, Director of the State Institution “V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of National Academy of Medical Science of Ukraine” (IEPP) (Kharkiv, Ukraine)
Кравчун Deputy Editor-in-Chief Nonna Kravchun Doctor of Science (Medicine), Professor, Deputy Director for Science of the IEPP (Kharkiv, Ukraine)
Полторак Deputy Editor-in-Chief Victoria Poltorak Doctor of Science (Medicine), Professor, Chief of Department of Experimental Endocrynology of the IEPP (Kharkiv, Ukraine)
Козаков Deputy Editor-in-Chief Olexander Kozakov PhD, Deputy Director for Science and Organization of the IEPP (Kharkiv, Ukraine)
Селюкова Executive secretary Seliukova Nataliia PhD, Chief of Department of Scientific Information of the IEPP (Kharkiv, Ukraine)


I. P. Romanova - Material Editor of Clinical Endocrinology
Zh. A. Leshchenko - Material Editor of Experimental Endocrinology

L. O. Atramentova, A. I. Bozhkov, V. O. Bondarenko, O. A. Goncharova, N. I. Gorbenko, M. Yu. Gorshunska, L. V. Zhuravlyova, P. G. Kravchun, V. V. Lipson, N. G. Malova, M. R. Mykytyuk, K. V. Misiura, L. Yu. Sergiyenko, O. O. Sergiyenko, T. M. Tykhonova, M. D. Tronko, V. V. Khaziyev, O. O. Khyzhnyak.