[1]
Kiprich, T., Gorbenko, N., Borikov, O. and Ivanova, O. 2016. THE IMPACT OF ENDOGENOUS AND EXOGENOUS ESTROGENS ON METABOLIC DISTURBANCES IN FEMALE RATS WITH TYPE 2 DIABETES. Problems of Endocrine Pathology. 55, 1 (Mar. 2016), 41-47. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2016.1.06.