[1]
Kravchun, N., Dunaieva, I. and Kozakov, O. 2021. PERSONALIZED THYROID HYPOFUNCTION THERAPY STRATEGY. Problems of Endocrine Pathology. 77, 3 (Sep. 2021), 120-125. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2021.3.17.