(1)
Krasova, N.; Gladkih, A.; Yaremenko, F.; Leshchenko, Z.; Kolesnikova, A.; Gromakovska, O.; Lipson, V.; Poltorak, V. STUDY OF SPECIFIC ANTIDIABETIC EFFECT OF PERSPECTIVE SIRTUIN-1 ACTIVATOR PYRABENTIN ON THE MODEL OF METABOLIC MEMORY IN RATS. PEP 2021, 76, 71-77.