(1)
Kiprich, T.; Gorbenko, N.; Borikov, O.; Ivanova, O. THE IMPACT OF ENDOGENOUS AND EXOGENOUS ESTROGENS ON METABOLIC DISTURBANCES IN FEMALE RATS WITH TYPE 2 DIABETES. PEP 2016, 55, 41-47.