Tyzhnenko, T., Misiura, K., Kravchun, N., Gorshunska, M., Pochernyaev, A., Krasova, N., Gladkih, A., Leshchenko, Z., Fedorova, G., Plohotnichenko, O., Hromakovska, O., Kolesnikova, A., Jansen, E., Karachentsev, Y., & Poltorak, V. (2022). INVESTIGATION OF 2548G>A LEPTINE GENE POLYMORPHIC VARIANT IMPACT ON RISK OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS . Problems of Endocrine Pathology, 79(3), 42-52. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2022.3.06