Kiprich, T., Gorbenko, N., Borikov, O., & Ivanova, O. (2016). THE IMPACT OF ENDOGENOUS AND EXOGENOUS ESTROGENS ON METABOLIC DISTURBANCES IN FEMALE RATS WITH TYPE 2 DIABETES. Problems of Endocrine Pathology, 55(1), 41-47. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2016.1.06