Gorshunska, M., Karachentsev, Y., Kravchun, N., Atramentova, L. A., Gladkih, A. I., Krasova, N., Leshchenko, Z., Tyzhnenko, T. V., Opaleiko, Y. A., Pochernyayev, A. K., & Poltorak, V. V. (2013). SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE (+276G > T) AND EXPRESSION OF INSULIN-RESISTANT STATE COMPONENTS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS. Problems of Endocrine Pathology, 44(2), 7-17. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2013.2.01