Kravchun, N., Dunaieva, I., & Kozakov, O. (2021). PERSONALIZED THYROID HYPOFUNCTION THERAPY STRATEGY. Problems of Endocrine Pathology, 77(3), 120-125. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2021.3.17