Bondarenko, Volodymyr, Evgeny Skornyakov, I. I. Alekseeva, L. I. Zaytseva, S. P. Koshel, L. B. Ovcharenko, and T. V. Sakhnyuk. 2013. “THE DYNAMICS OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE TESTES AND LIVER IN INFERTILE MENS UNDER THE INFLUENCE OF L-ARGININE THERAPY”. Problems of Endocrine Pathology 44 (2):56-61. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2013.2.09.