Tyzhnenko, T., Misiura, K., Kravchun, N., Gorshunska, M., Pochernyaev, A., Krasova, N., Gladkih, A., Leshchenko, Z., Fedorova, G., Plohotnichenko, O., Hromakovska, O., Kolesnikova, A., Jansen, E., Karachentsev, Y. and Poltorak, V. (2022) “INVESTIGATION OF 2548G>A LEPTINE GENE POLYMORPHIC VARIANT IMPACT ON RISK OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS ”, Problems of Endocrine Pathology, 79(3), pp. 42-52. doi: 10.21856/j-PEP.2022.3.06.