Tyzhnenko, T., K. Misiura, N. Kravchun, M. Gorshunska, A. Pochernyaev, N. Krasova, A. Gladkih, Z. Leshchenko, G. Fedorova, O. Plohotnichenko, O. Hromakovska, A. Kolesnikova, E. Jansen, Y. Karachentsev, and V. Poltorak. “INVESTIGATION OF 2548G>A LEPTINE GENE POLYMORPHIC VARIANT IMPACT ON RISK OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS ”. Problems of Endocrine Pathology, vol. 79, no. 3, Sept. 2022, pp. 42-52, doi:10.21856/j-PEP.2022.3.06.