№ 2, 2012

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Архипкіна Т. Л. Антимюллеровий гормон як прогностичний критерій індукції овуляції у хворих на синдром полікистозних яєчників
Співак Ж. С., Бондаренко В. О. Функціональний стан сім’яників у неплідних чоловіків з гіпотиреозом за наявності або відсутності автоімунного тиреоїдиту
Бондаренко В. А., Минухин А. С., Скорняков Е. И. Функция печени и андрогенный статус у мужчин с идиопатическими патоспермиями
Дінець А. В., Гульчій М. В., Цимбалюк С. М., Олійник О. Б. Папілярна мікрокарцинома щитоподібної залози на фоні фолікулярної аденоми: клінічне значення поєднаної
Кравчун Н. О., Сороколат Ю. В., Романова І. П., Козаков О. В., Супрунова В. О., Губарєва Т. І. Розповсюдженість факторів ризику порушень вуглеводного обміну
Хижняк О. О., Микитюк М. Р. Берлитион в патогенетической терапии дистальной полинейропатии у больных сахарным диабетом 2 типа
Сергієнко В. О. Автономна нейропатія серця при цукровому діабеті 2 типу: взаємозв’язок змін просторового кута QRS-T із функціональними та структурними змінами міокарда
Кадикова О. І. Оцінка інсулінорезистентності, стану вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію з позиції підвищеного кардіоваскулярного ризику
Леженко Г. О., Гладун К. В. Гормональні маркери формування артеріальної гіпертензії у підлітків, хворих на ожиріння

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кіприч Т. В., Нікітченко І. В., Горбенко Н. І. Вплив екзогенного 17бета-естрадіолу на активність гемоксигенази та вміст ТБК-активних продуктів у судинах оваріектомованих щурів із інсулінорезистентністю
Карпенко Н. О. Наслідки опромінення батька для репродуктивної функції нащадків чоловічої статі та їх резистентність до опромінювання у малих дозах
Бречка Н. М., Невзоров В. П., Коренева Е. М., Малова Н. Г., Рычкова С. С., Иванникова С. В., Бойко М. А. Нарушение ультраструктуры клеток Сертоли и Лейдига под воздействием серотонина гидрохлорида

ОГЛЯДИ

Кравчун Н. А., Ткачук Е. Ю. Урогенитальная форма диабетической автономной нейропатии: распространенность, этиопатогенез, диагностика
Горшунська М. Ю. Загальний та високої молекулярної ваги адипонектин у хворих на цукровий діабет 2 типу за урахуванням статі, глікемічного контролю та ступеня інсулінорезистентності (огляд літератури та власні дані)

ХРОНІКА ПОДІЙ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Одинадцяті Данилевські читання, присвячені 160-річчю від дня народження В. Я. Данилевського — засновника ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України») (1–2 березні 2012 року, м. Харків
Второй латиноамериканский конгресс «Контроверсии к консенсусам по диабету, ожирению и гипертензиИ» (22–25 марта 2012 года, Рио-де-Жанейро)
Науково-практична конференція «Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення» (5–6 квітня 2012 року, м. Харків)
Десять років спеціалізованій вченій раді при ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України»