№ 3, 2012

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Шляхова Н. В., Будрейко О. А. Поширеність та структура дисліпідемій у дітей і підлітків з ожирінням та надлишковою масою тіла
Черевко І. Г. Особливості клінічного перебігу ожиріння у хлопців-підлітків з урахуванням несприятливих чинників перинатального розвитку
Микитюк М. Р. К вопросу о механизмах формирования нарушений углеводного обмена у больных акромегалией
Хуторська Л. А. Чинники несприятливого прогнозу у хворих на цукровий діабет 2 типу і серцево-судинну патологію
Ковальова О. М., Демиденко Г. В., Амбросова Т. М. Терапевтичний потенціал метформіну: вплив на вуглеводний, ліпідний та цитокіновий профіль у хворих із поєднаною патологією
Гончарова О. А., Гойденко Н. І. Морфологічна та морфометрична характеристика щитоподібної залози у жінок постменопаузального віку, хворих на автоімунний тиреоїдит
Гульчій М. В., Дінець А. В. Особливості перебігу раку щитоподібної залози у хворих з поєднаною тиреоїдною патологією: клініко-патоморофологічний аналіз 677 випадків
Романова І. П., Козаков О. В., Олійникова С. П., Чернявська І. В., Дорош О. Г. Сучасний підхід до лікування діабетичної полінейропатії
Чучула Н. В., Опрышкина Е. И. Роль оценки факторов риска развития заболеваний пародонта у больных сахарным диабетом

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Федотова Ю. О., Фролова Г. А. Анализ поведенческих и нейрохимических эффектов серотонинотропных веществ у самок крыс
Смолєнко Н. П., Карпенко Н. О., Величко Н. Ф.,Чистякова Е. Є. Взаємовплив естрогенізації та стресування у період молочного вигодовування: статева поведінка дорослих самців щурів
Бречка Н. М. Влияние хондроитина сульфата на ультраструктуру клеток Сертоли и Лейдига крыс
Звягіна Т. С. Вплив таурин-вмісного препарату на оксидантний статус оваріектомованих щурів із метаболічним синдромом

ОГЛЯДИ

Полторак В. В., Красова Н. С., Горшунская М. Ю. Оксидативный стресс в патогенезе диабетических микро- и макрососудистых осложнений как мишень для терапевтического воздействия
Кравчун Н. О., Кривовяз Ю. О. Сучасні діагностичні маркери діабетичної нефропатії
Горшунська М. Ю. Оксидативний стрес у хворих на цукровий діабет 2 типу: зв’язок з характеристиками розвитку, прогресування та ускладнень (огляд літератури та власні результати)
Сергієнко В. О. Кардіо- і нейропротекція при автономній нейропатії серця у хворих на цукровий діабет 2 типу (огляд літератури та власні дані)