№ 2, 2017

КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Белошицкий М. Е., Бритвин Т. А., Котова И. В. Особенности диагностики и выбора тактики лечения у больных с кистозными новообразованиями надпочечников
Біловол О. М., Боброннікова Л. Р., Шалімова А. С. Дисбаланс адипокінів при гіпертонічній хворобі і супутньому цукровому діабеті 2 типу в залежності від поліморфізму гена AGTR1
Боровик К. М., Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г. Особливості ліпідограми, рівнів тропоніну та аналіз показників якості життя у хворих на q-позитивний інфаркт міокарда за наявності супутнього ожиріння
Гончарова О. А., Казакова Е. В. Динамика выраженности болевой чувствительности при гипотиреоидной дистальной полинейропатии на фоне курса объемного пневмопрессинга
Гуда Б. Б., Пушкарьов В. М., Журавель О. В., Коваленко А. Є., Таращенко Ю. М., Тронько М. Д. Експресія мРНК RET/PTC1/3 та BRAFWT/V600E у пухлинах щитоподібної залози людини
Радченко О. М., Оленич Л. В. Особливості поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та гіпотиреозу за кореляційним аналізом
Ткачук О. Ю. Оцінка якості життя у жінок, хворих на цукровий діабет 1 типу з урогенітальною формою діабетичної автономної нейропатії
Чернявская И. В., Романова И. П., Дорош Е. Г. Подходы к лечению субклинических форм тиреоидной патологии

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кіприч Т. В. Вплив селективного модулятора естрогенових рецепторів –сполуки пе0607 – на функціональний стан мітохондрій серця оваріектомованих щурів із цукровим діабетом 2 типу

ОГЛЯДИ

Соколова Л. К., Пушкарев В. М., Пушкарев В. В., Тронько Н. Д. Механизмы патогенеза атеросклероза у больных диабетом. Роль NF-КB (обзор литературы).

ХРОНIКА ПОДIЙ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Шістнадцяті Данилевські читання) 2–3 березня 2017 року
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної та клінічної ендокринології» Шістнадцяті Данилевські читання 2–3 березня 2017 року
Звiт про науково-практичну конференцiю «Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення» (6–7 квiтня 2017 р., м. Харкiв)
Резолюцiя семiнару-наради головних позаштатних ендокринологiв областей України, що пiдпорядкованi для курацiї ДУ «IПЕП iм. В. Я. Данилевського НАМН України», «Стан ендокринологiчної служби в регiонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення» (6–7 квiтня 2017 року, м. Харкiв)

Попова Світлана Стефанівна (некролог)

Звiт видавництва
<