"PROBLEMS OF ENDOCRINE PATHOLOGY"

Medical Scientific and Practical Journal

ISSN 2518-1432 (e)

ISSN 2227-4782 (p)

HOME EDITORIAL BOARD

karachentsev2.jpg
Editor-in-Chief

Yuriy Karachentsev

Corresponding Member of NAMS of Ukraine, Doctor of Science (Medicine), Professor, Director of the State Institution “V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of National Academy of Medical Science of Ukraine” (IEPP) (Kharkiv, Ukraine)

kravchun2.jpg

Deputy Editor-in-Chief

Nonna Kravchun

Doctor of Science (Medicine), Professor, Deputy Director for Science of the IEPP (Kharkiv, Ukraine)

poltorak2.jpg

Deputy Editor-in-Chief

Victoria Poltorak

Doctor of Science (Medicine), Professor, Chief of Department of Experimental Endocrynology of the IEPP (Kharkiv, Ukraine)

kozakov2.jpg

Deputy Editor-in-Chief

Olexander Kozakov

PhD, Deputy Director for Science and Organization of the IEPP (Kharkiv, Ukraine)

seliukova2.jpg

Executive secretary

Seliukova Nataliia

PhD, Chief of Department of Scientific Information of the IEPP (Kharkiv, Ukraine)

I. P. Romanova - Material Editor of Clinical Endocrinology

Zh. A. Leshchenko - Material Editor of Experimental Endocrinology

L. O. Atramentova, A. I. Bozhkov, V. O. Bondarenko, O. A. Goncharova, N. I. Gorbenko, M. Yu. Gorshunska, L. V. Zhuravlyova, P. G. Kravchun, V. V. Lipson, N. G. Malova, M. R. Mykytyuk, K. V. Misiura, L. Yu. Sergiyenko, O. O. Sergiyenko, T. M. Tykhonova, M. D. Tronko, V. V. Khaziyev, O. O. Khyzhnyak.

EDITORIAL COUNCIL

V. MirzazadŠµ (Azerbaijan), F. Agaci (Albania), R. B. Bazarbekova (Kazakhstan), O. R. Giorgadze (Georgia), I. I. Dedov (Russia), E. Jansen (Netherlands), V. M. Lisovyy, A. Luger (Austria), B. M. Mankovsky, M. Minkov (Austria), V. I. Pankiv, N. O. Pertseva, O. G. Reznikov, V. A. Serhiyenko, V. Spallone (Italy), S. D. Trzhetsinskiy, A. M. Urbanovych, O. M. Khvysyuk, Qin Chuan (China), A. Shtirban (Germany)