"ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ"

медичний науково-практичний журнал

ISSN 2518-1432 (e)

ISSN 2227-4782 (p)

На головну ДО ВІДОМА АВТОРІВ

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Журнал включено до Переліку фахових видань України (категорія “А”). Наказ МОЗ України від 18.12. 2019 р. № 1412.

Журнал «Проблеми ендокринної патології» приймає до друку роботи, які раніше не публікувалися< в інших виданнях або в іншій редакції:

• оригінальні авторські статті з питань патогенезу, діагностики,  лікування і профілактики ендокринних захворювань і поєднаної патології у дітей та дорослих; 

• огляди наукової літератури з актуальних проблем ендокринології;

• лекції для ендокринологів;

• клінічні випадки рідкісної ендокринної патології та синдромів з ендокринними проявами;

• матеріали з епідеміології ендокринних захворювань і організації спеціалізованої медичної допомоги;

• результати експериментальних досліджень з фізіології і патофізіології ендокринної системи; 

• матеріали з розробки, біологічного та клінічного випробування нових лікарських засобів для лікування ендокринопатій і їх ускладнень.

Усі матеріали, подані до опублікування, підлягають  обов’язковому рецензуванню та затвердженню Вченою радою Інституту.

Редакція залишає за собою право редакційної правки (без зміни суті), а також право відхилення матеріалів, що оформлені без дотримання правил. Рукописи і інші носії інформації не повертаються. Гонорар авторам не сплачується. Фінансова політика журналу не передбачає оплати авторами подачі та рецензування рукописів.

Оформлення рукопису 

1. Стаття може бути написана українською або російською, або англійською мовою.

Текст друкується через 1,5 інтервали на аркуші формату А4 (верхнє та нижнє поля – 2,5 см, ліве поле - 3 см, праве поле – 1,5 см). Шрифт Times New Roman, 14 пунктів. 

Обсяг оригінальної статті не повинен перевищувати 10 сторінок з урахуванням таблиць, рисунків, переліку літератури і резюме. Сторінки позначаються єдиною наскрізною нумерацією. В статті допускається не більше 20 посилань на літературу. 

Обсяг оглядової статті або лекції – до 15 сторінок з кількістю посилань не більше 70 джерел.

Випадки з практики – до 5 сторінок з кількістю посилань не більше 10 джерел

  1. Рукопис надсилається до редакції у 2-х примірниках. Оригінал підписується усіма авторами та візується дозволом до друку. Підписи усіх авторів є свідотством того, що автори гарантують колективну відповідальність за все, що міститься у статті та гарантують відсутність конфлікту інтересів.

Додаються: 

• направлення до редакції, що завізовано підписом керівника установи;

• експертний висновок про можливість відкритого друку матеріалів;

• відомості про авторів.

Електронний варіант статті повинен бути у форматі RTF (Rich Text Format), що є повним аналогом друкарського варіанту. Не треба робити перенесення слів в текстовому редакторові. 

Порядок подання рукопису

1. НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ).

2. Призвище та ініціали автора (авторів).

3. Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа). 

4. Автори обов'язково вказують в межах якої наукової тематики виконана робота (державний реєстраційний номер). Автори повинні гарантувати відповідальність за все, що опубліковано в статті, а також відсутність конфлікту інтересів і власної фінансової зацікавленості при виконанні роботи та написанні статті. 

5. Вступ  повинен містити стислу характеристику сучасного стану проблеми, аналіз досліджень за останні 10 років, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, основні висновки і порівняльний аналіз цих публікацій, постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язку із важливими науковими чи практичними завданнями.

6. Розділ «Матеріали і методи» має бути поданим так, щоб за наведеним описом методів і реактивів, умов проведення дослідів можна було би відтворити експерименти. Дослідження, результати яких надані в статтях, мають відповідати етичним нормам. Посилаючись на використані статистичні методи, необхідно привести аргументи щодо адекватності їх в даному дослідженні. Необхідно позначити, в яких показниках представлені результати в тексті. 

7. Результати дослідження та їх обговорення. У цьому розділі слід уникати прямого повторення даних, наведених у таблицях. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних щодо питання, яке вивчалося. Іншими словами, більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів.

8. Таблиці і рисунки  повинні доповнювати, а не дублювати текст. Відтворення одного і того ж матеріалу у виглядів таблиць і рисунків не допускається. Таблиці повинні мати номер і назву без скорочень. Таблиці розташовувати тільки в книжковій орієнтації з дотриманням полів. Кольорові растрові зображення повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi, чорно-білі (grayscale) – 600 dpi. Векторні зображення не повинні містити шрифтів. Хімічні і математичні формули подаються за текстом.

9. Висновки. У висновках наводять короткі формулювання результатів роботи, що відповідають меті дослідження і поставленим завданням, у вигляді стисло викладених пунктів. У цьому розділі так само можуть бути представлені перспективи майбутніх досліджень.

10. Список літератури. Оформлюється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Наводиться на окремих сторінках у відповідності до згадування у тексті. Номера посилань вказують за текстом у квадратних дужках. 

При цьому мають переважати посилання на сучасні роботи останніх років.

10. Резюме. Для вітчизняних авторів складається українською, російською та англійською мовами з точним перекладом і містить: повну назву статті, ініціали та прізвища авторів, назву та місцезнаходження установи, де виконана робота, електронну адресу авторів. Для закордонних авторів переклад Резюме з англійської на українську та російську мови виконує Редакційна колегія журналу. Авторське резюме повинно виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації (текст – 1800 знаків). Ключові слова – до 5.

12. Подяка. Якщо необхідно, в даному розділі автор зазначає інформацію про організації або фізичних осіб, за підтримки яких були проведені ці дослідження. Посилаючись на грант, вкажіть обов'язково назви фонду, назву гранту та/або його номер.

Матеріали надсилати за адресою:

Редакція  журналу 

"Проблеми ендокринної патології"

вул. Алчевських, 10

61002, м. Харків, Україна

E-mail:   journal@ipep.com.ua

Відповідальний за друк журналу в типографії – ТОВ «Пульс»

E-mail: puls.ins.99@gmail.com