Журнал засновано у 2002 році Державною установою «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» разом з Національною академією медичних наук та Міністерством охорони здоров'я України (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5081 від 11.02.02 р.).

ISSN 2227-4782 (Print)
ISSN 2518-1432 (On-line)

Головний редактор журналу - директор Державної установи "Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України" член-кореспондент НАМН УкраЇни, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Юрій Іванович Караченцев.

Журнал, розрахований на широке коло читачів (лікарів, науковців, викладачів та студентів медичних вузів), щоквартально публікує на своїх сторінках:
кнопка матеріали клінічних досліджень з питань патогенезу, діагностики, лікування та профілактики ендокринних захворювань і супутньої патології;
кнопка результати експериментальних досліджень з фізіології та патофізіології ендокринної системи;
кнопка матеріали з розробки, біологічного та клінічного випробування нових лікарських засобів;
кнопка огляди літератури та лекції з актуальних проблем ендокринології.

В журналі друкуються статті як українських, та к і зарубіжних авторів. Надіслані до редколегії матеріали проходять обов'язкове рецензування та подальше затвердження на засіданні Вченої ради Інституту. До складу редакційної ради журналу входять фахівці з України, Росії, Албанії, Азербайджану, Польщі.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з медицини та біології.

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах Scopus, Index Copernikus, Google Scholar та Crossref, внесений до міжнародних баз даних Ulrich's Periodicals Directory та РИНЦ (Science Index). З 2004 року журнал входить до бази видань, що реферуються Всеросійським інститутом наукової і технічної інформації (ВІНІТІ). Видання обробляється та відображається в Українському реферативному журналі "Джерело".

Адреса редколегії журналу
«Проблеми ендокринної патології»:
вул. Алчевських, 10
61002, м. Харків, Україна
E-mail: journal@ipep.com.ua