Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • 1. Робота раніше не публікувалася та не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.

  2. Мова публікації українська та/або англійська.

  3. Обсяг рукопису, включно зі списком літератури, таблицями, ілюстраціями та підписами до них, має складати:
  для оригінальної статті - 10 сторінок формату А4,
  для огляду літератури — 15 сторінок,
  для повідомлень про спостереження з практики — 5 сторінок,
  при дотриманні таких умов: формат переважно doc, docx можливо rtf, гарнітура Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5. поля 2,5 см з обох сторін тексту; вирівнювання тексту по ширині

  4. Стаття подається до редакції через форму «ПОДАННЯ» на даному сайті.

  5. Стаття відповідає всім вимогам розділу "СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ РУКОПИСУ".

  6. Прикріплені усі супровідні документи, які зазначені у розділі "СУПРОВІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ".

Керівництво для авторів

Вимоги до подання складені з урахуванням «Єдиних вимог до рукописів, що представляються в біомедичні журнали» (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), які розроблені Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors), з урахуванням вимог Наказу № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 23 вересня 2019 року та вимог до видань, що включені до «Переліку наукових фахових видань України в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» згідно Наказу № 420 від 15 квітня 2021 року Міністерства освіти і науки.

 Усі матеріали, подані до опублікування, підлягають  обов’язковому рецензуванню та затвердженню Вченою радою ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

Редакція журналу засуджує плагіат у всіх його формах, визнає його неетичним і неприпустимим. Редакція залишає за собою право перевірки рукописів, що надійшли, на наявність плагіату за допомогою ліцензійної програми StrikePlagiarism.com

Автори перед поданням можуть перевірити свою статтю на оригінальність за допомогою як вище зазначеного сервісу, так і за допомогою інтернет-сервісу  plagiarism.org (для англомовних текстів). Також можна використати програму Advego plagiatus.

Стаття повинна бути сумлінно відредагована й вивірена автором. Переконайтеся перед відправленням рукопису, що всі вказані інструкції виконані.

Редакція залишає за собою право редакційної правки (без зміни суті), а також право відхилення матеріалів, що оформлені без дотримання вимог.

Гонорар авторам не сплачується.

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

Автори зберігають за собою авторські права, передбачені чинним законодавством, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (DOC)

Згідно з положеннями статей 633, 641 Цивільного кодексу України, умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Авторів)

 

СУПРОВІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. До оригінальної статті додаються:

 • супровідний лист від керівництва установи, у якій проводилося дослідження;
 • декларація про наявність або відсутність конфлікту інтересів;
 • авторська угода;
 • декларація дотримання етичних норм при проведенні дослідження.

Ці документи можна оформити в довільній формі й прикріпити у відповідному полі розділу у формі подавання рукопису.

 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ РУКОПИСУ

Обов'язкові структурні елементи статті:  Назва статті; повна інформація про авторів; реферат; ключові слова; текст статті (включно з таблицями, рисунками); додаткова інформація; список цитованої літератури.  .

 

НАЗВА СТАТТІ

Назва статті (великими літерами), яка повноцінно відображає предмет і тему статті, містить до 100 знаків.

 

ПОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Для кожного автора статті повинна бути заповнена повністю форма автора, обовязково заповнені поля:

 • Ім’я, Прізвище, Прізвище та ініціали. При перекладі прізвищ авторів англійською мовою рекомендується транслітерувати так само, як і в попередніх публікаціях.
 • ORCID обов’язково (бажано але не обов’язково лікарям не науковцям, які подають статті у розділи «КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД»  та «ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ») 
 • Повна назва установи. Якщо в автора декілька місць роботи, кожне зазначається окремо.
 • Для відповідального автора, обов’язково ставиться позначка «контактна особа для редакційної кореспонденції» та контактний телефон у профілі користувача закладка «контакти»

 

РЕФЕРАТ  (ABSTRACT) 

Авторський  реферат до статті є основним джерелом інформації у вітчизняних і зарубіжних інформаційних системах і базах даних, що індексують журнал.

У рефераті мають бути викладені лише суттєві факти роботи, вичерпний опис змісту статті.

Реферат не повинен містити загальних слів, перебільшувати або включати матеріал, відсутній у тексті статті.

Не повинен містити абревіатур, за винятком загальноприйнятих (наприклад, ДНК), виносок і посилань на літературні джерела.

Оформлюється двома мовами (українською, англійською).

Обсяг реферату має складати близько 250 слів або від 1800 до 2500 знаків.

Реферат оригінальної статті має бути структурованим і включати в україномовному варіанті 5 обов'язкових рубрик («Актуальність», «Мета дослідження», «Матеріали та методи», «Результати», «Висновки»); в англомовному варіанті - 4 рубрики Background (включає актуальність і мету дослідження), Materials and MethodsResultsConclusions.

Обсяг розділу «Результати» складає не менше  50 % від загального обсягу реферату.

Реферати оглядів, лекцій, дискусійних статей складаються в довільній формі,  за обсягом має складати  1800 – 2500 знаків.

Реферат оглядових статей повинен містити інформацію про методи пошуку літератури за базами даних ScopusWeb of ScienceMedLineThe Cochrane LibraryEMBASEGlobal Health, тощо.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА 

Необхідно вказати 3 - 6 слів або словосполучень, що відповідають змісту роботи й сприяють індексуванню статті в пошукових системах. У ключові слова оглядових статей слід включати слово «огляд». Ключові слова повинні бути ідентичними в українському й англійському варіантах.

 

ТЕКСТ СТАТТІ

Структура повного тексту рукопису, присвяченого опису результатів оригінальних досліджень, повинна відповідати загальноприйнятому шаблону й містити обов'язкові розділи: вступ, мета, матеріали та методи, результати, обговорення, висновки.

 1. Вступ висвітлює стан проблеми, що розглядається, на світовому рівні. Надається короткий огляд релевантних даних; критична оцінка даних літератури, що має відношення до даної проблеми; обґрунтування новизни та значущості дослідження; визначаються невирішені питання й ставляться чітко сформульовані цілі й завдання, які пояснюють подальші дослідження.

Вступ повинен містити не менше ніж 10 посилань на публікації з теми за останні 5 - 10 років.

 1. Матеріали та методи. Наводяться кількісні і якісні характеристики хворих або інших об'єктів дослідження, критерії їх включення й виключення, опис методу дослідження, детальний опис нового лікарського засобу, методу, модифікації, експерименту, хірургічного втручання в певній послідовності. Наводиться короткий опис протоколу (Standard Operating Protocol, SOP).

Розділ має бути поданим так, щоб за наведеним описом матеріалів і методів можна було би відтворити дослідження.

Дослідження, результати яких надані в статтях, мають відповідати етичним нормам.

Посилаючись на використані статистичні методи, необхідно привести аргументи щодо адекватності їх в даному дослідженні. Необхідно позначити, в яких показниках представлені результати в тексті.

 1. Результати повинні бути ясними й лаконічними. У цьому розділі слід уникати прямого повторення даних, наведених у таблицях.

Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням даних літератури та власних попередніх даних щодо питання, яке вивчалося.

 1. Обговорення. Більша його частина має бути присвячена інтерпретації отриманих результатів.

Містить посилання на дані літератури з проблеми розробки (5 - 10 статей у журналах бази даних Scopus за останні 5 років); виділяються нові й важливі аспекти результатів дослідження й зіставляються з уже відомими даними інших дослідників.

Не слід повторювати відомості, які вже наводилися в розділі «Вступ», і детальні дані з розділу «Результати».

В обговорення можна включати обґрунтовані рекомендації з впровадження результатів або необхідності подальших наукових досліджень за даною темою.

 1. Висновки - стисло викладені пункти отриманих результатів  роботи, що відповідають меті дослідження і поставленим завданням. У цьому розділі так само можуть бути представлені перспективи майбутніх досліджень.

Написання огляду, лекції, дискусійної статті, спостереження з практики, методичних повідомлень може бути довільним, проте відповідати міжнародним рекомендаціям  та стандартам.

З детальною інформацією щодо складання огляду можна ознайомитися в настанові PRISMA (http://prisma-statement.org, розділ Key Documents).

Клінічні спостереження, оформлені згідно з рекомендаціями CARE (http://care-statement.org), мають пріоритет. 

 

ТАБЛИЦІ І РИСУНКИ є самодостатнім елементом статті й дозволяють коротко й точно подати важливу інформацію, тим самим зменшуючи обсяг основного тексту рукопису.

Повинні доповнювати, а не дублювати текст.

Відтворення одних і тих самих даних у вигляді і таблиць, і рисунків не допускається.

Таблиці повинні мати номер і назву без скорочень.

Таблиці розташовувати тільки в книжковій орієнтації з дотриманням полів.

Кольорові растрові зображення повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi, чорно-білі (grayscale) – 600 dpi.

Векторні зображення не повинні містити шрифтів.

Хімічні і математичні формули подаються за текстом.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ наводиться після тексту статті, перед переліком посилань.

Автори обов'язково вказують, в межах якої наукової тематики виконана робота (державний реєстраційний номер).

Автори повинні гарантувати відповідальність за все, що опубліковано в статті, а також відсутність конфлікту інтересів і власної фінансової зацікавленості при виконанні роботи та написанні статті.

Автори можуть висловити подяки людям і організаціям, які сприяли проведенню дослідження, оформленню і публікації статті, але не були її авторами.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ (REFERENCЕ)

Номера посилань вказують в порядку згадування в тексті цифрами у квадратних дужках.

Оформлення літератури (References) здійснюється відповідно до вимог стилю NLM (= Citing Medicine) – National Library of Medicine : без тире, крапок після ініціалів; рік видання ставиться строго після назви журналу (книги, та ін.), напис et al. допускається, якщо перераховується більше 4 авторів поспіль, перед ним ставиться кома.

Рекомендації при написанні: Прізвище та ініціали автора (між ними крапка не ставиться). Назва журналу - курсивом (можливість скорочення назви без крапок), після якої крапка не ставиться. Рік (крапка з комою); без пробілу - цифра, що позначає Том (Vol.); без пробілу в круглих дужках - цифра, що позначає №; двокрапка; з пробілом сторінки через тире без пробілів (крапка). doi. Книга описується наступним чином: прізвище та ініціали автора (крапка). Назва книги (кома), місто видання (курсивом, кома), рік видання (двокрапка): кількість сторінок.

При складанні списків літератури необхідно перевіряти коректність бібліографічних відомостей цитованих джерел, а саме: назву журналу (книги, тощо), рік, номер, сторінки і включати в опис doi статті за його наявності.

Російсько- та україномовні видання треба представляти в транслітерованому вигляді. На сайті https://translit.net можна скористатися програмою транслітерації тексту на латиницю, при цьому вибравши українську чи російську мову джерела для транслітерації.

При описі патентів достатньо навести його номер та назву (в транслітерації).

При описі електронних видань через кому пишеться курсивом available at та через двокрапку вказується електронна адреса курсивом.

Приклади оформлення:

Книга:

 1. Obesity: Preventing and managing the global epidemic : Report of a WHO Consultation, Geneva, 2000: 252 p.
 2. Klimov AN, Nikul'cheva JuG. Obmen lipidov i lipoproteidov i ih narushenija, Sankt-Peterburg, 1999: 505 p. (приклад транслітерації).

Журнал:

 1. Bikle DD. Chem Biol 2014;21(3): 319-329. https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2013.12.016.
 2. Wang T, Bi Y, Xu M, et al. Endocrine 2011;40(1): 109-116. https://doi.org/10.1007/s12020-011-9449-2.

Патент:

Patent 112508. Sposib ocinki perebigu endogennoi intoksikaciї.

Електронне видання:

HOMA Calculator. The Oxford Centre for Diabetes, Endocrinilogy and Metabolism, available at: www.dtu.ox.ac.uk/homacalculator/index.php.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.